ᐱᔨᑦᑎᕋᐃᓂᕐᒧᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᖅ

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓂᖅ

Assistance with Health and Social Services
Child First Initiative

ᓱᕈᓰᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐱᖃᑦᑕᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔪᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑐᓂᒃ, ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ, ᐱᔭᕆᐊᖃᕌᖓᔾᔪᒃ. ᑐᙵᓱᒋᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᑐᕌᖅᑕᕐᕕᐅᔪᖅ ᐅᐃᓂᐲᒡᒥᑦ ᔪᐊᑕᓐ ᐳᕆᓐᓯᐳᓪ-ᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕈᓰᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᑕᖃᒃᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕈᑎᓂᒃ ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᖅᑕᖕᓄᑦ.

ᐊᑐᓂ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖓ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑑᔪᖅ. ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᑕ ᐅᖃᖃᑎᒋᓂᐊᕐᓗᑕ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᒪᓂᒪᔪᓂᒃ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ ᓱᕈᓯᐅᑉ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ.

ᐃᓚᖏᑦ ᐆᒃᑑᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ:

ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ

ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ

ᑭᓇ ᐊᔪᙱᑉᐸ

ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕈᓯᓗᒃᑖᑦ, ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᓕᖃᕋᓗᐊᖅᐸᑕ ᑲᓇᑕᒥᑦ, ᑐᒃᓯᕋᐅᓯᐅᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒃᑯᑦ.

ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑕᕆᐊᖃᖅᑐᑦ:

  • ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑖᖃᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ
  • ᑐᖔᓃᓪᓗᓂ ᐅᑭᐅᕆᔭᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐊᔪᙱᓐᓂᐊᕐᓗᓂ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓄᓇᐃᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᖓᓂᑦ/ᐅᑭᐅᖅᑕᒥᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᔪᖓᓂᑦ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᖕᓇᖅᑐᑦ

ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ 1-431-778-1540 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᒧᑦ ᐅᖃᓗᒡᓗᑎᑦ
1-844-654-6848.

ᐃᒡᓗᒥᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓂᖅ

Housing Assistance
Employment & Income Assistance

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕐᓂᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᓂᕐᒃ

Cultural Presentations to Local Organizations

Culture & Education

Programs