ᑎᑕᖕᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

Music Workshops

ᐱᖅᖁᓯᕆᔭᐅᔪᖅ ᑎᑕᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᑲᑎᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑐᓂᐅᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᖁᓯᖓᒍᑦ ᐃᒻᖏᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᕿᑦᑎᓗᑎᒃ ᐱᖅᖁᓯᒃᑯᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᒻᖏᐅᑎᖏᓐᓂᑦ.