ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓃᑦ

Carving & Inuit Toolmaking Workshops

ᐊᒥᓱᑦ ᖃᑉᓗᓈᓃᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᙱᑦᑐᑦ ᐱᖅᖁᓯᖏᓐᓂᑦ. ᐅᑎᕐᓗᑎᒃ ᐱᖅᖁᓯᕆᕙᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕐᕈᑎᓕᐅᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᖃᓕᕐᓂᖅᓴᐅᓂᖏᓐᓄᑦ. 

ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᓄᑦ. ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑐᓵᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᐃᑉᓱᒪᓂ ᐊᓐᓇᒃᑐᖃᑦᑕᓚᐅᕐᒪᖔᑕ ᐅᖃᓪᓚᖕᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᕿᑦᑎᑉᓗᑎᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᐃᓄᖁᑎᑉᑎᖕᓄᑦ.