Volunteer
ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᓄᑦ, ᐅᒃᑯᐃᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᑕᖃᙱᑦᑐᒍᑦ. ᖃᖓᒃᑯᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᐊᓪᓚᖅᑎᕝᕕᑎᒋᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᔾᔪᑎᖕᓂᑦ ᖃᐅᔨᑎᓐᓂᐊᖅᐸᑉᑎᒋᑦ ᓴᖅᕿᑦᑐᖃᖅᐸᑦ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ, ᐃᑲᔪᕈᒪᒍᕕᑦ ᐃᑲᔪᕈᖕᓇᖅᑐᑎᑦ.