ᐅᕙᑉᑎᖕᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ

ᑐᙵᓱᒋᑦ-ᑯᑦ ᐋᖅᕿᒃᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐋᒡᔪᓕᕐᕕᒃ (ᑎᓯᐱᕆ) 2017-ᒥᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐃᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᓂᒃ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᕐᒥᒃ ᐃᓅᓯᖃᕐᓂᕐᒧᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᕐᓂᒍᑎᓯᒪᔪᑦ ᓯᑏᕝ ᐊᒻᒪᓗ ᔮᑭ ᒫᓯ-ᒥᒃ ᑲᒪᔨᐅᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓅᔪᓂᒃ ᐅᐃᓂᐲᒡᒥᑦ 25 ᐅᑭᐅᑦ ᐅᖓᑖᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᖢᑎᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᓴᖅᕿᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒍ. ᐊᑕᐅᑦᑎᒃᑯᑦ, ᐋᖅᕿᒃᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓅᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᖢᑎᒃ ᐊᐅᓛᖅᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒍ ᓄᑖᖅ ᐱᓕᕆᕝᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᓂᕐᓗᑎᒃ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᖏᒡᓕᒋᐊᕐᓂᐊᕐᓗᒍ ᐅᐸᓗᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᐃᑲᓃᑦᑐᓄᑦ ᐃᓅᔪᓄᑦ.

ᑐᙵᓱᒋᑦ ᓴᖅᕿᔮᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐃᓂᐲᒡᒦᑦᑐᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖅᖁᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᒃ, ᖃᑉᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᖃᐅᔨᒪᓕᖅᑎᑉᐹᓪᓕᕐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᑉᓗᓈᓄᑦ ᐱᖅᖁᓯᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕙᑎᖓᓂᑦ.

ᑐᙵᓱᒋᑦ ᑐᓂᓯᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᔾᔪᐊᕋᓱᒃᖢᒍ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ  ᐱᖅᖁᓯᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᖏᓐᓂᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᑉᓗᒋᑦ ᑎᑭᐅᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖁᑎᑉᑎᖕᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐱᖅᖁᓯᑐᖃᕆᔭᐅᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ.

  • ᐱᕈᐃᑎᓐᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐅᐃᓂᐲᒡᒥᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐃᑲᔪᐃᓂᖃᖅᑐᖅ ᐃᖕᒥᖕᓄᑦ ᑲᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᕐᓂᒃᑯᑦ, ᑐᕌᖓᔪᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᐃᑎᑦᑎᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᖁᓯᖏᓐᓂᑦ, ᐱᒻᒪᕆᐅᒋᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖅᖁᓯᖏᓐᓂᑦ.

  • ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓗᒍ ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᑦ, ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᑦ ᐋᖅᕿᐅᒪᔪᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐅᐃᓂᐲᒡᒦᑦᑐᓄᑦ.

  • ᐱᕙᓪᓕᐊᓗᓂ ᓄᓇᓕᖕᒥᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖓᑕ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐃᓂᐲᒡᒦᑦᑐᑦ.