ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑏᑦ

ᑐᕌᖓᔪᑦ

ᐃᑲᔪᖅᑐᖅ

ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓕᕆᑦ

ᑐᙵᓱᒋᑦ ᐃᑲᔪᕈᒪᔪᓂᒃ ᐱᔪᒪᑦᑎᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᐊᖑᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᑐᕌᖓᔪᑦ, ᐋᖅᕿᒃᓱᐃᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓂᕐᓂᒃ ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᓪᓗ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᒡᓗᒥᒃ ᑕᑯᔭᖅᑐᐃᔾᔨᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑎᖅᑕᕐᕕᖕᒧᙵᐅᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕐᓂᐅᔪᑦ ᐅᑉᓗᓂᑦ. ᐅᖃᓗᒡᕕᒋᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᕿᒃᓯᔪᖕᓇᕐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ ᖃᖓᒃᑰᖓᔪᓂᒃ.

Volunteer